Annuaire site web

Institutions :

 Pas de logo Présidence de la République
(Fiadidin’ny Repoblika)
http://www.presidence.gov.mg
 Pas de logo Primature
(Primatiora)
http://www.primature.gov.mg
 Pas de logo Assemblée Nationale
(Antenimieram-pirenena)
http://www.assemblee-nationale.mg
 Pas de logo Haute Cour Constitutionnelle
(Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana)
http://www.hcc.gov.mg

Ministères :

 Pas de logo Ministère de la Santé Publique
(Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka)
http://www.sante.gov.mg
 Pas de logo Ministère d’Etat chargé des Infrastructures, de l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire
(Ministeram-panjakana misahana ny fotodrafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany)
http://www.meieat.gov.mg
 Pas de logo Ministère auprès de la Présidence chargé des Ressources Stratégiques
(Ministera eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ireo Harena Stratejika)
 Pas de logo Ministère de la Défense Nationale
(Ministeran’ny Fiarovam-pirenena)
http://www.defense.gov.mg
 Pas de logo Ministère des Affaires Etrangères
(Ministeran’ny Raharahambahiny)
 Pas de logo Ministère de la Justice
(Ministeran’ny Fitsarana sy Mpitahiry ny fitombokasem-panjakana)
http://www.justice.gov.mg
 Pas de logo Ministère des Finances et du Budget
(Ministeran’ny Vola sy ny Tetibola)
http://www.mefb.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Economie et de la Planification
(Ministeran’ny Toekarena sy ny Tetipivoarana)
http://www.economie.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation
(Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana)
http://www.mid.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises
(Ministeran’ny Indostria, ny fampiroboroboana ny Sehatra tsy miankina sy ireo orinasa madinika sy salantsalany)
http://www.industrie.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
(Ministeran’ny Fambolena sy ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra)
http://www.agriculture.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(Ministeran’ny Fampianarana ambaratonga ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa)
http://www.mesupres.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Education Nationale
(Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena)
http://www.education.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
(Ministeran’ny Asa, ny Fampianarana teknika sy fanofanana amin’ny asa)
http://www.metfp.gov.mg
 Pas de logo Ministère des Travaux Publics
(Ministeran’ny Asa vaventy)
 Pas de logo Ministère de la Sécurité Publique
(Ministeran’ny Filaminam-bahoaka)
http://www.policenationale.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts
(Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Haitontolo iainana ary ny Ala)
http://www.ecologie.gov.mg
 Pas de logo Ministère du Commerce et de la Consommation
(Ministeran’ny Varotra)
http://www.commerce.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Energie
(Ministeran’ny Angovo)
http://www.energie.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Eau
(Ministeran’ny Rano)
http://www.mineau.gov.mg
 Pas de logo Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche
(Ministeran’ny Jono sy ny harena anaty rano)
http://www.peche.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Elevage et de la Protection Animale
(Ministeran’ny Fiompiana sy ny fiarovana ny biby)
http://www.elevage.gov.mg
 Pas de logo Ministère du Transport et de la Météorologie
(Ministeran’ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro)
http://www.transport.gov.mg
 Pas de logo Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales
(Ministeran’ny Asam-panjakana sy ny lalàna sosialy)
http://www.mfptls.gov.mg
 Pas de logo Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
(Ministeran’ny Mponina, ny Fiahiana ara-tsosialy sy fiarovana ny vehivavy)
http://www.population.gov.mg
 Pas de logo Ministère du Tourisme
(Ministeran’ny Fizahantany)
http://www.tourisme.gov.mg
 Pas de logo Ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies
(Ministeran’ny Fifandraisandavitra, ny paositra sy ny teknolojia vaovao)
http://www.mtpc.gov.mg
 Pas de logo Ministère de la Communication, de l’Information et des Relations avec les Institutions
(Ministeran’ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana)
http://www.mciri.gov.mg
 Pas de logo Ministère de la Jeunesse et des Sports
(Ministeran’ny Fanatanjahantena sy ny tanora)
http://www.mscl.gov.mg
 Pas de logo Ministère de l’Artisanat, de la Culture et des Patrimoines
(Ministeran’ny Asa-tànana, ny Kolontsaina sy ny vakoka)
http://www.mpa.gov.mg
 Pas de logo Secrétariat d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie
(Sekreteram-panjakana eo anivon’ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena misahana ny Zandarimaria)
http://www.gendarmerie.gov.mg